PK en organisatie eindverslag 2020

13 Februari 2020

Eindverslag werkgroep Persoonlijke Kampioenschappen (PK) en organisatie

Inleiding

In de algemene ledenvergadering van 18 juni 2019 is een voorstel ingediend om de voorwedstrijden terug te brengen naar 4 wedstrijden. Dit voorstel is toen niet in stemming gebracht omdat e.e.a. niet goed was onderbouwd. Wel is er een opiniepeiling gehouden en dat leverde 306 stemmen op voor 6 wedstrijden en 118 stemmen voor 4 wedstrijden. Toch kwamen er ook signalen binnen van verenigingen die de organisatie van voorwedstrijden amper rond konden krijgen. Alles tegen elkaar afgezet heeft het bestuur toegezegd de problematiek omtrent de voorwedstrijden en organisatie verder uit te werken en met voorstellen te komen.
De werkgroep
In oktober 2019 is er een werkgroep samengesteld bestaande uit de volgende personen:

 • G. Kootstra (de Geshellen en arbiters coördinator)
 • H. van Bree en P. Augustijn (ZBC)
 • E. van Zanten (Steenwijk)
 • J. Pot en G. Diender (DOS)
 • P. de Haan (wedstrijdleider, bestuur Zwolle en HBC)
 • G van de Kooi ( HBC)
 • J Westerbeek (bestuur Zwolle

In het overleg van februari 2020 namen ook deel E. Oosterkamp (Steenwijk) J. Toorneman (DOS) ,Jurrie Reinders (ZBC) en F. Verbaan. (waarnemend arbiters coördinator).
Werkwijze van de werkgroep. 1e bijeenkomst op 24 oktober 2019.
De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de knelpunten die er bij de verenigingen zijn als er VW moeten worden georganiseerd. Hoewel de ene vereniging zich nog net weet te redden zijn er ook verenigingen die er niet meer uitkomen en de VW moeten teruggeven. De conclusie was dat de huidige wijze van het organiseren van PK’s een (te) zware druk bij de verenigingen legt.
Vervolgens heeft de werkgroep gebrainstormd over eventuele oplossing. In willekeurige volgorde en belangrijkheid zijn de volgende punten aan de orde geweest.

 • Langer periode van VW vaststellen;
 • Driebanden, bandstoten en libre eventueel zonder arbiter aan tafel;
 • Grotere poules, spelers helpen met arbitreren en schrijven;
 • Voorwedstrijden terugbrengen naar 4 wedstrijden i.p.v. 6 wedstrijden. (avond PK)l
 • Kleine verenigingen ook poules toekennen, eventueel met hulp van een andere kleine vereniging;
 • Deelname per speler aan PK’s beperken (maximaal 2 of 3);
 • Spelers moet zelf een arbiter meenemen.

Hiermee werd de 1e bijeenkomst afgesloten.

2e bijeenkomst op 13 februari 2020

Deze bijeenkomst wordt gestart met het bekijken van de huidige verdeling van de voorwedstrijden. Er kan niet anders geconcludeerd worden dat de verhouding per vereniging tussen deelnemers en te organiseren voorwedstrijden correct is, hier valt met verschuivingen geen winst te behalen. Wel zouden kleinere verenigen met relatief veel deelnemers aan voorwedstrijden ook een poule toegewezen kunnen krijgen in een spelsoort waar de vereniging geen deelnemers heeft.

Conclusie: kan iets opleveren maar niet echt effectief.

In het realiseren van een langere speelperiode zijn wij als district afhankelijk van de Gewestelijke en Nationale biljartkalender, het geheel moet aansluiten. Volgend seizoen kunnen we een weekje winst pakken doordat regio Noord de “vroege” vakantie heeft en we dus kunnen beginnen in augustus.

Conclusie: Afhankelijk van de regio vakantie Noord, dus kan zowel nadelig als voordelig zijn. Dus over meerdere jaren niet effectief.

Dat bij het driebanden, bandstoten en libre zonder arbiter aan tafel gespeeld kan worden geeft wel wat ruimte. Bij driebanden wordt nu ook al in de competitie veelal vanaf de schrijvers positie geteld. Bij het bandstoten en libre liggen er ook mogelijkheden maar zal dit niet voor alle klassen gelden. Conclusie: kan er voor zorgen dat je minder mensen in de organisatie nodig hebt, dus effectief maar dit moet wel goed uitgewerkt worden.
Dat bij grotere poules waarbij de niet spelende spelers gaan helpen met arbitreren en schrijven lijkt het op het 1e gezicht een verlichting voor de organisatie. Maar doordat de speelavonden langer gaan duren zal dit niet zo worden ervaren.

Conclusie: zorgt er wel voor dat je minder mensen in de organisatie nodig hebt, maar door langere speelavonden uiteindelijk minder effectief.

Het terugbrengen naar 4 wedstrijden i.p.v. 6 wedstrijden in de voorwedstrijden levert voor de organisatie voordelen op. De voorwedstrijden kunnen in 2 dagdelen i.p.v. 3 dagen worden afgewerkt. Conclusie: effectief middel om de organisatie te verlichten (33%). Niet de wens van veel spelers maar wel passend in het landelijk beleid. (ook aansluitend bij de organisatie PK’s Dagbiljart.)
De deelname per speler aan PK’s beperken (maximaal 2 of 3) zal er voor zorgen dat het totale aantal inschrijvingen/deelnemers aan de PK’s zal terug lopen en dat wordt niet beoogd. Een speler moet zelf weten waar hij voor inschrijft.

Conclusie: niet verder uitwerken.

Dat een speler die aan een PK deelneemt zelf een arbiter moet meenemen wordt als niet haalbaar ingeschat. Dit kan een reden zijn om niet meer mee te doen aan de PK. Ook Nationaal is dit voorstel aan de orde geweest en per stemming direct afgewezen, hier zitten teveel haken en ogen aan.

Conclusie: niet verder uitwerken.

Voorstellen aan het KNBB Districtsbestuur Zwolle e.o.

De werkgroep heeft de problematiek die er kan/is ontstaan bij het organiseren van voorwedstrijden uitgewerkt en naar oplossingen gezocht. Daarbij heeft men de afweging gemaakt tussen de belangen en voorkeuren van de spelers en die van de organiserende verenigingen. Ook zijn we ons bewust van de uitslag van de opiniepeiling in de ALV van juni 2019.
De werkgroep is van mening dat de 6 voorwedstrijden zoals die nu gespeeld worden niet meer haalbaar is, de organisatie ervan levert problemen op die we niet (meer) kunnen negeren. Ook Nationaal bij Carambole (hogere klassen) en in het dagbiljart is het zo vastgesteld dat er 4 voorwedstrijden gespeeld dienen te worden.

Het voorstel van de werkgroep aan het bestuur is “Voorwedstrijden PK’s in alle districtsklassen vaststellen op 4 wedstrijden”.

Dan het punt van de arbitrage.
De werkgroep is van mening dat het mogelijk en verantwoord is om bij PK wedstrijden 1 schrijver (tevens arbiter) aan te stellen. Deze schrijver/arbiter telt dan zogezegd vanaf “zijn” tafel. Dit is al gebruikelijk bij het driebanden, ook bij het nationale driebanden divisie niveau. De werkgroep is zich ook bewust van de nadelen en dat dit niet bij alle klassen zomaar kan worden ingevoerd.

Daarom stelt de werkgroep voor aan het districtsbestuur:
Voor de klassen driebanden (t/m 1e klasse) , bandstoten 3e en 2e klasse en de libre 3e en 4e klasse mag de organisatie van een voorwedstrijd besluiten 1 schrijver/arbiter aan te stellen. Dit wel met een proefperiode van 1 jaar, wat inhoud dat medio april 2021 een evaluatie moet plaatsvinden.

Namens de leden van de werkgroep.
Jan Westerbeek.

Reactie en besluit districtbestuur:
In onze voltallige bestuurvergadering van februari ’20 hebben wij jullie voorstellen besproken.
Het eerste voorstel de PK voorwedstrijden van 6 wedstrijden terugbrengen naar 4 wedstrijden nemen wij onverkort over.
T.a.v. het voorstel om bij PK wedstrijden 1 schrijver (tevens arbiter) aan te stellen zijn wij van menig dat het voorstel als proefperiode teveel klassen bevat. Het bestuur neemt het voorstel deels over. In deze proefperiode vinden wij het voldoende om de klassen driebanden (t/m 1e klasse) en bandstoten 3e klasse te betrekken. Bij een positieve evaluatie in april 2021 kunnen er ook andere klassen worden toegevoegd.

Het bestuur bedankt de werkgroep voor hun inzet en de tijd die er nodig is geweest om de problemen die er zijn bij de organisatie in beeld te brengen. De gekozen oplossing zijn zorgvuldig gekozen en kunnen o.i. rekenen op voldoende draagkracht.

Het KNBB districtsbestuur Zwolle e.o.