Notulen Algemene Ledenvergadering KNBB District Zwolle en omstreken

19 juni 2018 Oudleusen
 1. Opening/voorwoord.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder onze ereleden, de heren Hulleman en Schonewille en lid van verdienste de heer Verhaar, de arbitragecommissie, de financiële commissie en commissie Dagbiljart.

Ter nagedachtenis aan onze leden die in dit verenigingsjaar zijn overleden wordt een moment van stilte in acht genomen.

Op de vergadering ontbreken zonder kennisgeving de verenigingen De Poedel, B.V.V.’94, ’t Akkertien, BV Ens, De Tump en de jeugdconsul de heer M.Klappe. Met kennisgeving afwezig de verenigingen Tholen, Ons Genoegen, H.Z.W., De Schout, De Wenning, V.A.G., U.B.C. 2016, de heer K. Wemmenhove erelid, en de heer S. Spit, wedstrijdleider PK Dagbiljart.

 1. Mededelingen.

Bericht van de KNBB dat de vereniging K.B.O. zich heeft afgemeld als lid van de KNBB.

Er is een ontwikkeling gaande over samenwerking met de districten Friesland en Groningen/Drenthe. Zo gaat BV Steenwijk in het district Friesland spelen in klasse A-driebanden groot. De kader spelers gaan niet meer in de nationale competitie spelen en de kader spelers van deze districten gaan in een competitie spelen, een zogenaamde koppelcompetitie, d.w.z. 2 spelers per team.

 1. Notulen vergadering 14 juni 2017.

De notulen worden zonder op-of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd , met dank aan de secretaris Rens Jager.

 1. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 1. Muldertrofee.

De Muldertrofee wordt dit seizoen uitgereikt aan mevr. W. de Graaf-van der Beek, die dit seizoen de meeste progressie heeft geboekt bij de pk-wedstrijden, namelijk 54,73%. De prijs wordt uitgereikt door wedstrijdleider PK, Piet de Haan, die nog verteld dat er dit seizoen voor het eerst kader spelers in de top drie zijn.

 1. Jubileumtrofee.

Het bestuur heeft nog geen gegadigde voor deze trofee. Afgewacht wordt hoe de teams Dames en Auto Veld Steenwijk a.s. weekend presteren bij het NK in Nieuwegein.

 1. Jaarverslag secretaris.

Het jaarverslag wordt zonder op-of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd , met dank aan de secretaris Rens Jager.

 1. Jaarverslag penningmeester 2017.

Naar aanleiding van de uitgaven post medailles/vanen merkt de heer G.van der Kooi op dat de organisatie met betrekking tot aanwezig zijn van de prijzen nogal te wensen overlaat. De voorzitter beaamt dit en zegt dat met name bij de gewestelijke finales dit het geval is. Het bestuur zal erop toezien dat dit in de toekomst beter wordt verzorgd.

Het jaarverslag wordt verder zonder op-of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd , met dank aan de penningmeester Klaas van Kuijk.

 1. Verslag financiële commissie.

De heren Riemersma en Honigh hebben een verklaring opgesteld, die door de heer Honigh wordt medegedeeld en ze vragen de vergadering het districtsbestuur decharge te verlenen.

 1. Decharge Districtsbestuur.

De vergadering verleent het districtsbestuur decharge.

 1. Begroting kalenderjaar 2019.

De begroting 2019 wordt door de vergadering goedgekeurd.

 1. Verslag wedstrijdleider teamcompetitie seizoen 2017-2018.

De wedstrijdleider Jan Westerbeek vertelt als aanvulling op zijn verslag dat de resultaten over het algemeen teleurstellend zijn, meeste teams werden in de tussenronde al uitgeschakeld en ’t Akkertien en De Pol werden in de gewestelijke finale uitgeschakeld. Het damesteam van het district Zwolle had wel succes en plaatste zich voor de NK. Hij dankt de verenigingen die de finales en tussenronden hebben georganiseerd. Alles is prima verlopen. Er zijn geen vragen over het verslag en met dank aan de wedstrijdleider Jan Westerbeek wordt het verslag goedgekeurd.

 1. Verslag wedstrijdleider P.K.- seizoen 2017-2018.

De wedstrijdleider Piet de Haan vertelt dat meestal al in mei de eerste voorwedstrijden worden gespeeld, maar dit seizoen is dat niet mogelijk. De eerste voorwedstrijden worden in september gespeeld en met name voor de 3e. klasse driebanden kan het een probleem worden, want de finale is een week na de voorwedstrijden. Hij vertelt aan welke verenigingen de district finales en gewestelijke finales zijn toegekend. Zoals al aan de verenigingen is medegedeeld is het voornemen van het bestuur om het komend seizoen de districtsfinales met zes spelers te spelen. Slechts 4 verenigingen hebben gereageerd en ook positief op dit voorstel. Daar er verder geen bezwaren zijn ontvangen heeft het bestuur besloten om de districtsfinales ingaande seizoen 2018-2019 met zes spelers te spelen. De vergadering wordt gevraagd om te stemmen over het voorstel om de voorwedstrijden met 4 of 6 wedstrijden te gaan spelen. Er volgt een hoofdelijke stemming die als uitslag geeft 134 stemmen voor 4 wedstrijden en 545 stemmen voor 6 wedstrijden per voorwedstrijd en 197 niet gestemd. Zodat wordt besloten dat er niets veranderd en dat ook het komend seizoen voorwedstrijden uit 6 wedstrijden blijft bestaan.

Het verslag wordt door de vergadering met dank aan de wedstrijdleider Piet de Haan goed gekeurd.

 1. Verslag jeugdconsul seizoen 2017-2018.

Geen verslag van de jeugdconsul ontvangen, ook is de jeugdconsul niet aanwezig. De voorzitter vertelt dat in de eerstvolgende bestuursvergadering de functie van de jeugdconsul zal worden besproken.

 1. Verslag arbiter coördinator.

Het verslag wordt door de vergadering goed gekeurd met dank aan de coördinator Gjalt Kootstra en het goede werk van het arbiterscorps.

 1. Verslag Dagbiljart.

Competitieleider Ad Verhagen vertelt dat het komend seizoen er één team meer in de libre klasse speelt en één team meer bij het driebanden. Het team Auto Veld Steenwijk is gewestelijk kampioen geworden en heeft zich geplaatst voor het NK Dagbiljart.  Bij afwezigheid van wedstrijdleider PK Sim Spit vertelt Rens Jager dat het komend seizoen 185 inschrijvingen voor de pk-wedstrijden zijn, afgelopen seizoen waren dit er 170. Nagekomen uitslagen van deelnemers aan het NK dagbiljarten, 1e. klasse libre werd Harm Engels 3e., bij de 1e. klasse driebanden werd Ton v.d. Griendt ook 3e. en bij de 2e. klasse driebanden werd Evert Hulleman ook 3e.

In de Dagcommissie is Sim Spit aftredend en herkiesbaar en wordt herkozen, Rens Jager treedt in 2019 af en is dan niet herkiesbaar, gegadigden kunnen zich aanmelden.

De verslagen Dagbiljart werden door de vergadering goed gekeurd met dank aan commissie Dagbiljart.

 1. Financiële commissie.

Er komt één vacature vrij in de commissie. Uit de vergadering komt geen gegadigde voor deze functie. De penningmeester heeft echter een aanmelding en de heer R. Bakker wordt toegevoegd aan de commissie.

 1. Bestuursverkiezing.

Er zijn geen tegenkandidaten gekomen voor de aftredende bestuursleden en de nieuwe bestuurs vacatures.

Aftredend en herkiesbaar zijn penningmeester Klaas van Kuijk, wedstrijdleider PK Piet de Haan en beheer automatisering/website Pieter Augustijn, alle drie leden worden herkozen. In de vacature van voorzitter wordt gekozen Jan Westerbeek en in de vacature wedstrijdleider competitie wordt gekozen Rinus Jongman. De herbenoemingen en benoemingen worden met applaus door de vergadering bevestigd.

 1. Automatisering/website.

Bij monde van vereniging De Pol wordt Pieter Augustijn bedankt voor de prima uitziende website en dat alle informatie vlug en duidelijk op de website wordt vermeld.

 1. Rondvraag.

Er zijn geen schriftelijke vragen ontvangen en uit de vergadering komen geen vragen.

De heer Evert Hulleman feliciteert de bestuursleden met de benoeming en herbenoeming en hij dankt het bestuur voor het goede werk wat zij verrichten. Hij wenst de teams – Dames en dagbiljart Team Auto Veld Steenwijk – succes op het NK a.s. weekend in Nieuwegein.

 1. Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng in deze, toch wel korte, vergadering en wenst eenieder een prettige vakantie en goed en sportief seizoen 2018-2019.

Namens bestuur,

Rens Jager,
Secretaris